Kepala Laboratorium Mikrobiologi Farmasi : Hady Anshory T., M.Sc., Apt

Laboran : Nangim Khasanah, A.Md AK